Allmänna Villkor

För uthyrning av maskiner för svets och materialbearbetning samt vid försäljning av vara.

 • 1 TILLÄMPLIGHET

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte skriftligen avtalats mellan uthyrare/säljare och hyrestagare/köpare.

 • 2 LEVERANS

All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd. Där uthyraren medverkar till att få fram hyresmateriel från annan ort, skall hyrestagaren bekosta alla kostnader i samband med uthyrningen.

 • 3 REKLAMATION

Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i driftdugligt och utprovat skick. Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast fem dagar efter mottagandet.

 • 4 HYRESTID

Hyrestiden räknas från och med den dagen då hyresmaterielen levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas, om ej annat anges.

 • 5 ÄGANDERÄTT TILL HYRESMATERIEL

Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut materielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

 • 6 ANVÄNDNING

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Hyresmateriel får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter för drift. Säkerhetsanordningar får ej kopplas ur. I de fall urkoppling ändå har gjorts debiteras hyrestagaren en särskild avgift, samt även för uppkomna följdkostnader.

 • 7 TILLSYN OCH VÅRD

Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om slitdelar, tillsyn och vård. Erforderliga slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompentent personal anlitas. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning, i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

 • 8 SKADOR OCH FÖRLUST

Hyrestagaren ansvarar oavsett vållande under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.

 • 9 REPARATIONER

Hyrestagaren får inte – med nedan angivet undantag – utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera hyresmaterielen. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas och utförs av hyrestagaren. Övriga reparationer till följd av normalförslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

 • 10 ANSVAR FÖR SKADOR

Hyrestagaren ansvarar för person- och sakskador samt förmögenhetsskada i följd därav, som åsamkas hyrestagaren, dennes anställda eller tredje man i samband med hyrestagarens användande och placering av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador (t ex driftsstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel i hyresmateriel eller leveransförsening.

 • 11 FÖRSÄKRING

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad.

 • 12 ÅTERTAGANDE

Om hyrestagaren/köparen inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens/köparens bekostnad.

 • 13 FORCEMAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

 • 14 TVISTER

De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare/säljare och hyrestagare/köpare skall avgöras enligt svensk rätt, av skiljemän enligt gällande svensk lag därom. Uthyraren får dock vid allmän domstol ansöka om handräckning för återtagande av hyresmateriel.

 • 15 ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med f n 12 % per år (baserad på aktuell referensränta + 8 %) samt lagstadgad påminnelseavgift f n 60 kronor (2013-03-16). Om inte annat överenskommits är betalningstiden 30 dagar netto. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Frakt och transport till och från förråd betalas av hyrestagaren eller enligt överenskommelse. Om hyresmaterielen utsatts för onormal förslitning är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för värdeminskningen. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp.

 • 16 ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Vid köp förblir varan säljarens egendom till full ersättning erlagts.